Waarom eigenlijk?

Om een stukje duidelijkheid en helderheid te creeren tussen Harten Grondverzet & Verhuurbedrijf B.V. en onze opdrachtgevers, hebben wij onze algemene voorwaarden op "papier" laten zetten. Dit hebben we niet alleen laten doen omdat het wettelijk verplicht is, maar ook om te laten zien wat u van Harten Grondverzet & Verhuurbedrijf B.V. kunt en mag verwachten. Deze voorwaarden zijn net zoals onze werkwijze, "No-Nonsense", duidelijk en direct. Zeeuwse nuchterheid noemen we dat.

Algemene Voorwaarden Harten Grondverzet en Verhuurbedrijf B.V.

Hoofdstuk 1 - ALGEMEEN
1 Definities en toepassing
1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle (toekomstige) aanbiedingen,
overeenkomsten inzake verkoop en/of leveringen en/of het verrichten van diensten
en/of het aannemen van werk en/of het verhuren van werktuigen en/of machines
(hierna zowel tezamen als afzonderlijk: “werkzaamheden”) tussen Harten Grondverzet & Verhuurbedrijf B.V.,
hierna ook te noemen "HARTEN" en haar opdrachtgever.
1.2 In deze Algemene Voorwaarden wordt onder “opdrachtgever” verstaan, degene die als
opdrachtgever, huurder, verhuurder, koper of elke andere hoedanigheid optreedt bij
een overeenkomst met “Harten”.
1.3 Eventuele algemene voorwaarden van de opdrachtgever binden Harten niet.
1.4 Afwijken van deze voorwaarden kan alleen schriftelijk worden overeengekomen. De
voorwaarden waarvan niet uitdrukkelijk is afgeweken blijven onverkort hun gelding
houden. Afwijken van deze voorwaarden geldt slechts voor de overeenkomst waarbij
dat uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen, tenzij de afwijking in een
volgende overeenkomst wordt bevestigd.
1.5 De voorwaarden genoemd onder Hoofdstuk 1 Algemeen gelden onverkort op de
overeenkomsten bedoeld in de volgende hoofdstukken, tenzij en uitsluitend voor zover
in die voorwaarden daarvan uitdrukkelijk wordt afgeweken.
1.6 Wanneer enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden nietig zou zijn of zou
worden vernietigd, blijven de Algemene Voorwaarden voor het overige zoveel
mogelijk in stand en wordt de betreffende bepaling vervangen door een bepaling die
de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling zoveel mogelijk benadert.
1.7 Indien Harten niet steeds de stipte nakoming van deze Algemene Voorwaarden
verlangt, heeft dit niet tot gevolg dat de bepalingen niet van toepassing zijn of dat in
de toekomst niet de stipte nakoming van deze Algemene Voorwaarden kan worden
verlangd.
1.8 Harten heeft het recht deze Algemene Voorwaarden tussentijds te wijzigen. De
gewijzigde voorwaarden treden alsdan in de plaats van de tot dan toe geldende
voorwaarden en zullen zoveel mogelijk van toepassing worden op reeds bestaande
overeenkomsten zodra aan de afnemer en/of het aangesloten bedrijf de redelijke
mogelijkheid is geboden om van de gewijzigde voorwaarden kennis te nemen.

2 Aanbiedingen en overeenkomsten
2.1 Alle door Harten gedane prijsopgave en andere aanbiedingen zijn vrijblijvend,
ook dan wanneer het aanbod een termijn voor aanvaarding inhoudt.
2.2 De door Harten in aanbiedingen en/of overeenkomsten opgegeven aantal uren
zijn indicatief en niet bindend, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk is
overeengekomen.
2.3 Een overeenkomst komt tot stand zodra de acceptatie van het vrijblijvende aanbod
Harten heeft bereikt, tenzij Harten het vrijblijvende aanbod onverwijld
na ontvangst van de acceptatie herroept. Het enkel uitbrengen door Harten van
een al dan niet met offerte aangeduide prijsopgave, begroting, voorcalculatie of
soortgelijke mededeling verplicht Harten niet tot het sluiten van een
overeenkomst.
2.4 Indien in de acceptatie voorbehouden of wijzigingen ten opzichte van het aanbod
worden gebracht, komt in afwijking van het vorige lid bepaalde de overeenkomst eerst
tot stand indien en zodra Harten de opdrachtgever schriftelijk heeft bevestigd
met deze afwijkingen in het aanbod in te stemmen.

3 Prijs: algemeen
3.1 Tenzij anders overeengekomen, worden alle zaken en werkzaamheden geleverd en/of
uitgevoerd tegen de op het moment van aflevering en/of uitvoering door Harten
vastgestelde prijzen en/of tarieven (hierna tezamen genoemd: “prijzen”) en condities.
3.2 Indien conform artikel 3.1 een andere prijs is overeengekomen dan die geldt op het
moment van aflevering en/of uitvoering, en na de dag van de overeenkomst één of
meer kostprijsfactoren om wat voor reden dan ook (waaronder mede, doch niet
uitsluitend, begrepen valutaschommelingen, verhogende arbeids- materiaal- of
vervoerskosten, etc.), een verhoging ondergaan, is Harten gerechtigd de
overeengekomen prijs dienovereenkomstig te verhogen. Hetzelfde geldt indien
ingevolge enige overheidsmaatregel kostprijsverhogende belastingen, heffingen of
invoerrechten worden ingevoerd of gewijzigd.

4 Prijs: aanneming van werk
4.1 Het bepaalde in het voorgaande artikel is van overeenkomstige toepassing op prijzen
bij aanneming van werk.
4.2 In de aanneemsom die in rekening wordt gebracht, worden beschouwd te zijn
begrepen alle kosten die in het algemeen worden gemaakt bij normale afwikkeling van
de opdracht door Harten.
4.3 Tenzij het tegendeel is bedongen zijn in de aanneemsom niet begrepen alle kosten met
betrekking tot de bemonstering dan wel van de te verwijderen materialen en gronden,
als onder andere bedoeld in de Interimwet Bodemsanering, de Afvalstoffenwet, Wet
Chemische Afvalstoffen, Wet Milieu Gevaarlijke Stoffen, de Meststoffenwet, en
andere milieuwetgeving alsmede premies van daarvoor af te sluiten verzekeringen
alsmede alle kosten met betrekking tot manipulatie, zoals controle, bemonstering,
wegen, meten, etc. en in ontvangst nemen onder gerechtelijke expertise.
4.4 Voor bijzondere prestaties, ongewone bijzonder tijdrovende of inspanning vereisende
werkzaamheden en extra werkzaamheden die uitgevoerd moeten worden op
aanwijzing van enig overheidsorgaan welke niet waren opgenomen in de
(aannemings)overeenkomst, kan steeds een extra (naar billijkheid) vast te stellen loon
in rekening worden gebracht.

5 Termijnen van levering/uitvoering van werken
5.1 Een overeengekomen levertijd en/of tijd waarbinnen een zaak geleverd zal worden
en/of de werkzaamheden zullen aanvangen en/of worden uitgevoerd is geen fatale
termijn tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet tijdige levering,
aflevering c.q. oplevering dient de opdrachtgever Harten schriftelijk in gebreke
te stellen.
5.2 Indien de levering en/of werkzaamheden niet zonder vertraging kan/kunnen worden
voltooid, verplicht Harten zich de opdrachtgever daarvan onverwijld in kennis
te stellen.

6 Uitvoering van de overeenkomst
6.1 De opdrachtgever dient Harten alle gegevens te verstrekken die vereist zijn
voor de adequate uitvoering van de overeenkomst door Harten.
6.2 Indien de opdrachtgever daaromtrent bij zijn opdracht geen bepaalde voorschriften
heeft gegeven, is de wijze waarop
a) de werkzaamheden worden verricht;
b) de materialen en gronden en/of andere zaken worden verwijderd;
c) de materialen, gronden en/of andere zaken worden geleverd en/of
d) de plaats waar de materialen, gronden en/of andere zaken worden gestort;
alsmede
e) de kwaliteit van de te leveren gronden
ter vrije keuze van Harten
6.3 Harten mag afwijken van verstrekte technische gegevens, maten, capaciteiten
e.d. voor zover deze afwijking van geringe betekenis is. Afwijkingen van 10% of
minder in het totale werk en afwijkingen, die alle omstandigheden in aanmerking
genomen, in redelijkheid geen of ondergeschikte invloed op de gebruikswaarde van
het werk hebben, worden steeds geacht afwijkingen van geringe betekenis te zijn.
6.4 Harten heeft het recht de uitvoering van de opdracht en/of de daarmee
samenhangende werkzaamheden te doen geschieden door derden of met werknemers
van derden.

7 Betaling
7.1 Alle betalingen aan Harten dienen, zonder aftrek van enige korting of
schadevergoeding of verrekening van andere vorderingen en zonder opschorting, te
geschieden op de door Harten op de factuur aangegeven wijze en binnen de
daarop aangegeven termijn. Opdrachtgever is alleen gerechtigd tot betaling op een Grekening
van Harten, voorzover Harten dit uitdrukkelijk toestaat.
7.2 Harten is ten alle tijden onder opgave van redenen gerechtigd gehele of
gedeeltelijke vooruitbetaling te verlangen in de door haar gewenste vorm, alvorens
(verder) te presteren.
7.3 Indien opdrachtgever de verschuldigde prijs niet binnen de in artikel 7.1 genoemde
termijn betaald, is opdrachtgever van rechtswege in verzuim en wordt hij zonder dat
daartoe een nadere ingebrekestelling is vereist, vanaf de vervaldag over het
openstaande bedrag een contractuele rente van 1% per maand - of deel van een maand
- verschuldigd, alsmede een boete van € 500,--. Telkens na afloop van een jaar wordt
het bedrag waarover contractuele rente wordt berekend vermeerderd met de over dat
jaar verschuldigde rente.
7.4 Alle redelijk door Harten gemaakte kosten ter verkrijging van voldoening inen
buiten rechte, zijn voor rekening van opdrachtgever, voorzover deze kosten een in
rechte verkregen proceskostenveroordeling te boven gaan.
7.5 Indien opdrachtgever met enige betaling in gebreke is, worden alle door hem aan Loon
op Zand verschuldigde bedragen terstond opeisbaar en kan Harten de
onmiddellijke betaling daarvan vorderen, vermeerderd met de onder artikel 7.3
genoemde rente en boete, zonder dat daartoe een nadere ingebrekestelling is vereist.
Harten is in dat geval gerechtigd de uitvoering van alle opdrachten ten
behoeve van de opdrachtgever op te schorten totdat al hetgeen ingevolge de vorige zin
opeisbaar is geworden is betaald, een en ander onverminderd het recht van Loon op
Zand op volledige schadevergoeding en haar recht op ontbinding uit hoofde van artikel
10 van deze Algemene Voorwaarden.
7.6 Door de opdrachtgever verrichte betalingen strekken steeds ter afdoening van alle
verschuldigde rente en kosten en vervolgens van alle opeisbare facturen die het langst
openstaan. Dit geldt ook in het geval de opdrachtgever vermeldt dat de voldoening
betrekking heeft op een latere factuur.
7.7 Tenzij anders is overeengekomen, zal de opdrachtgever, op eerste verzoek, ten
behoeve van Harten de nodige zekerheid stellen tot betaling van het
verschuldigde bedrag.

 

8 Reclames
8.1 De opdrachtgever zal met bekwame spoed na de prestatie van Harten
onderzoeken of Harten de overeenkomst deugdelijk is nagekomen en is voorts
gehouden Harten er terstond schriftelijk van in kennis te stellen, zodra hem het
tegendeel blijkt. De opdrachtgever dient het voornoemde onderzoek en de
desbetreffende kennisgeving in ieder geval te doen binnen uiterlijk 8 kalenderdagen na
op- of aflevering.
8.2 Harten is steeds gerechtigd een nieuwe deugdelijke prestatie in de plaats van
een eerdere ondeugdelijke prestatie te stellen, tenzij het verzuim onherstelbaar is. De
nakoming van de overeenkomst geldt dan als volledig deugdelijk. De overeenkomst
kan in dit geval niet worden ontbonden door de opdrachtgever.
8.3 De nakoming van de overeenkomst geldt als deugdelijk indien de opdrachtgever in
gebreke is gebleven het onderzoek als bedoeld in lid 1 van dit artikel tijdig te doen.
8.4 De factuur van Harten geld als correct, indien de opdrachtgever niet binnen 8
kalenderdagen na de factuurdatum een protest bij Harten schriftelijk heeft
ingediend.
8.5 Indien de in het eerste en vierde lid bedoelde termijnen naar maatstaven van
redelijkheid en billijkheid ook voor een zorgvuldige en alerte opdrachtgever als
onaanvaardbaar kort moet worden beschouwd, zal deze termijn worden verlengd tot
uiterlijk het eerste moment waarop het onderzoek respectievelijk het in kennis stellen
van Harten voor de opdrachtgever redelijkerwijs mogelijk is.
8.6 De prestatie van Harten geldt in elk geval als deugdelijk, indien de
opdrachtgever het geleverde in gebruik heeft genomen, heeft bewerkt of verwerkt, aan
derden heeft geleverd, respectievelijk in gebruik heeft doen nemen, heeft doen
bewerken of verwerken of aan derden heeft doen leveren, tenzij de opdrachtgever het
bepaalde in het eerste lid van dit artikel in acht heeft genomen.

9 Aansprakelijkheid
9.1 Harten is niet gehouden tot schadevergoeding als gevolg van een tekortkoming
in de nakoming van enige verplichting dan wel een onrechtmatige daad, indien deze
niet aan hem kan worden toegerekend. Hiervan is sprake indien de tekortkoming niet
is te wijten aan haar schuld, noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer
geldende opvattingen voor haar rekening komt. De overeenkomst kan in dit geval niet
worden ontbonden door de opdrachtgever.
9.2 Van een niet-toerekenbaarheid als bedoeld in lid 1 is onder andere sprake bij extreme
en/of ongeschikte weersomstandigheden, ziekte van het personeel extreme of
onverwachte verkeerstagnatie, belemmering van de transportroute, storingen in het
bedrijf van Harten of in dat van één van de toeleveranciers of derden die
betrokken zijn bij de uitvoering van de overeenkomst, storingen van machines
gebruikt door Harten of betrokken derden, iedere tekortkoming van
toeleveranciers of betrokken derden, vertraagde levering van onderdelen,
overheidsmaatregelen, alsmede iedere vertraging en ondercapaciteit bij Harten
die zijn ontstaan door de hiervoor bedoelde omstandigheden.
9.3 Harten aanvaardt generlei aansprakelijkheid voor gebreken in de uitvoering
van de overeenkomst door schuld of toedoen van de opdrachtgever of derden
waarvoor de opdrachtgever verantwoordelijk is. Tevens is Harten niet
aansprakelijk voor schade ontstaan door uitvoering door ondergeschikten van Loon op
Zand van instructies, adviezen of opdrachten van opdrachtgever die buiten de uit de
opdracht voortvloeiende werkzaamheden vallen, tenzij opdrachtgever aantoont dat dit
te wijten is aan grove schuld of opzet.
9.4 Harten is voor het niet uitvoeren, een onjuiste of gedeeltelijk onjuiste
uitvoering van de overeenkomst alsmede voor gegeven adviezen of onderzoeken
slechts aansprakelijk indien en voorzover zulks het rechtstreeks gevolg is van opzet of
grove schuld van de bij Harten werkzame leidinggevenden.
9.5 De verplichting tot vergoeding van geleden schade zal in geen geval betrekking
kunnen hebben op eventuele omzetderving of andere eventuele bedrijfsschade en/of
gevolgschade.
9.6 Ieder aansprakelijkheid van Harten is beperkt tot het bedrag dat in het
desbetreffende geval uit hoofde van haar aansprakelijkheidsverzekering wordt
uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van een eventueel eigen risico dat volgens de
polisvoorwaarden niet ten laste van de verzekeraars is. Indien en voorzover, om welke
reden dan ook, geen betaling plaatsvindt uit hoofde van de
aansprakelijkheidsverzekering of de schade een niet in redelijkheid verzekerbaar risico
betreft, is de aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het factuurbedrag van het niet of
niet juist uitgevoerde gedeelte.
9.7 Leidinggevenden, vennoten, bestuurders, werknemers en andere betrokkenen bij Loon
op Zand kunnen dezelfde verweermiddelen jegens de opdrachtgever inroepen ter
afwering of beperking van aansprakelijkheid, indien zij door de opdrachtgever worden
aangesproken.

10 Contractuele ontbinding/Opzegging
10.1 Harten is gerechtigd zonder dat daartoe een nadere ingebrekestelling of
gerechtelijke tussenkomst is vereist, door schriftelijke mededeling aan opdrachtgever
en zonder dat Harten terzake tot enige schadevergoeding is gehouden de
overeenkomst met opdrachtgever geheel of gedeeltelijk met onmiddellijke ingang op
te zeggen, onverminderd het recht van Harten op ontbinding en volledige
schadevergoeding voorzover daartoe (wettelijke) gronden zijn, indien:
a) opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard of daartoe een
gerechtelijke aanvraag wordt ingediend of eigen aangifte wordt gedaan, danwel indien
aan de opdrachtgever surséance van betaling wordt verleend of daartoe een
gerechtelijke aanvraag wordt ingediend;
b) het bedrijf van opdrachtgever geheel of gedeeltelijk wordt stilgelegd, wordt
geliquideerd of wordt overgedragen;
c) beslag wordt gelegd op vermogensbestanddelen van opdrachtgever danwel indien
opdrachtgever de beschikkingsbevoegdheid over zijn gehele of een belangrijk deel van
zijn vermogen verliest.
10.2 De opdrachtgever kan de opdracht slechts opzeggen wegens onvoorziene
omstandigheden zoals die worden bedoeld in artikel 6:258 BW. De opzegging kan
slechts worden gedaan door middel van een aangetekende brief met inachtneming van
een opzegtermijn van minimaal twee weken.

11 Vrijwaring
11.1 Indien Harten terzake van enige schade of gedeelte van het schadebedrag
waarvoor zij krachtens de overeenkomst c.q. deze voorwaarden niet aansprakelijk is,
door een derde aansprakelijk wordt gesteld, zal de opdrachtgever Harten
terzake van deze schade volledig vrijwaren en Harten alles vergoeden wat
Harten aan deze derde dient te voldoen.
11.2 De opdrachtgever is tevens verplicht Harten te vrijwaren voor schade van en/of
door boetes, vorderingen, dwangsommen en andere maatregelen van overheidswege,
welke rechtstreekse voortvloeien uit de uitvoering van de opdracht. Deze
vrijwaringsverplichtingen van opdrachtgever gelden tevens voor de leidinggevenden,
vennoten, bestuurders, werknemers en andere betrokkenen bij Harten.

 

12 Verplichting opdrachtgever
12.1 De opdrachtgever is verplicht onderzoek te plegen naar en Harten schriftelijk
in te lichten omtrent alle omstandigheden, aanwezigheid en ligging van obstakels,
kabels, leidingen, waaronder begrepen huisaansluitingen en overige aanwezige
belemmeringen en risico’s, en deze te voorzien van een duidelijk markering.
Daarnaast dient opdrachtgever alle tekeningen en kaarten ter hand te stellen aan Loon
op Zand. Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en recentheid van de
verstrekte informatie, tekeningen en kaarten.
12.2 In geval van graaf,- bagger of bodemwerkzaamheden dient opdrachtgever minstens
drie dagen voor de aanvang van de werkzaamheden een melding bij het Kabels en
Leidingen Informatie Centrum (KLIC) uit te laten voeren. Opdrachtgever is verplicht
alle instructies van KLIC te volgen en ziet er op toe dat alle leidingbeheerders
reageren.
12.3 Indien de opdrachtgever niet heeft voldaan of kan voldoen aan de in lid 1 en 2
bedoelde verplichtingen dient deze Harten onmiddellijk, doch ten minste drie
dagen voor aanvang van de werkzaamheden schriftelijk hiervan in kennis te stellen.
Harten zal in dat geval zelf op kosten van opdrachtgever het benodigde
onderzoek plegen.
12.4 Indien opdrachtgever niet de in de vorige leden bedoelde informatie heeft verschaft
dan wel niet aan de in lid 3 bedoelde verplichting heeft voldaan, staat deze er voor in
dat er op de werklocatie geen kabels, leidingen of andere obstakels, belemmeringen of
risico’s aanwezig zijn en zal de opdrachtgever Harten vrijwaren voor eisen van
derden op grond van de schade die ontstaat doordat er toch kabels, leidingen of andere
obstakels, belemmeringen of risico’s aanwezig zijn.
12.5 In geval van aanwezigheid van kabels, leidingen of andere obstakels stelt de
opdrachtgever op het eerste verzoek van Harten op kosten van de
opdrachtgever een vakbekwaam persoon ter beschikking die onder leiding van
opdrachtgever proefgravingen uitvoert, zodat Harten in staat is de opdracht in
de overeengekomen tijd van uitvoering zo snel en goed mogelijk en zonder schade uit
te voeren.
12.6 Harten is bevoegd in geval opdrachtgever niet voldoet aan de in de dit artikel
bedoelde verplichtingen, dan wel in geval van onvolledige of tegenstrijdige informatie
of met de informatie strijdige feiten, de aanvang dan wel de verdere uitvoering van de
werkzaamheden op te schorten. De kosten die uit deze opschorting volgen zijn voor
rekening van de opdrachtgever en worden begroot op het minimale uurtarief
gedurende de opschorting.
12.7 De opdrachtgever staat in voor de naleving van alle voorschriften betreffende
arbeidsomstandigheden en veiligheid. De opdrachtgever is verplicht voor zover
redelijkerwijs mogelijk de arbeidsomstandigheden en veiligheid te optimaliseren.
12.8 De opdrachtgever is bij iedere niet-naleving van de overeenkomst (waaronder deze
voorwaarden) van rechtswege in verzuim.

13 Meer opdrachtgevers
13.1 Voor het geval meerdere opdrachtgevers tezamen een overeenkomst zijn aangegaan, is
ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor elke verplichting van de opdrachtgevers,
voortvloeiende uit die overeenkomst.

14 Verzekering
14.1 Opdrachtgever is gehouden voorafgaand aan de aanvang van de werkzaamheden het
door opdrachtgever gebruikte werkmateriaal te verzekeren voor aansprakelijkheid,
waaronder de verplichte verzekeringen op basis van de Wet Aansprakelijkheid
Motorrijtuigen. Tevens dient opdrachtgever zich te verzekeren voor
bedrijfsaansprakelijkheid. De verzekeringen dienen onder meer kabel- en
leidingschade en overig werkrisico, milieuaantasting en voorzover toepasselijk
werkgeversaansprakelijkheid te dekken. Indien daarnaast bij de werkzaamheden nog
bijzondere risico’s aanwezig zijn, die niet door de hiervoor bedoelde verzekeringen
worden gedekt, dient de opdrachtgever zich hiervoor alsnog te verzekeren.
14.2 Opdrachtgever dient ervoor te zorgen dat de voor Harten verrichte
werkzaamheden binnen de hoedanigheidsomschrijving van het bedrijf van
opdrachtgever van al de in lid 1 bedoelde verzekeringen vallen.
14.3 De minimale verzekerde som van de in lid 1 bedoelde verzekeringen dient €
2.250.000,-- per gebeurtenis te bedragen.
14.4 Opdrachtgever dient ten aanzien van de in lid 1 bedoelde verzekering aan al haar
verplichtingen, waaronder tijdige betaling van de verschuldigde premies, te voldoen.
14.5 De aansprakelijkheidsverzekering voor het ingehuurde materiaal moet Harten
in haar hoedanigheid van opdrachtgever/houder van het werkmateriaal,
meeverzekeren. Voorzover nodig verleent opdrachtgever uitdrukkelijk en
onherroepelijk toestemming aan Harten om aan die verzekering rechten te
ontlenen. Indien dit lid niet wordt nagekomen of opdrachtgever een andere
verplichting in dit artikel niet is nagekomen, en Harten door een derde
aangesproken wordt tot het betalen van enige schadevergoeding, is opdrachtgever
verplicht Harten terzake volledig te vrijwaren en Harten alles te
vergoeden wat Harten aan deze derde dient te voldoen.

15 Competentie en toepassing Nederlands recht
15.1 Geschillen zullen voorgelegd worden aan de civiele rechter in Nederland. In zaken
waarbij de rechtbank bevoegd is, is de rechtbank te Haarlem uitsluitend bevoegd.
Harten is ook gerechtigd geschillen aan een andere wettelijk bevoegde
rechtbank voor te leggen.
15.2 Op de offertes, aanbiedingen, aanvaardingen en overeenkomsten is Nederlands recht
van toepassing.

Hoofdstuk 2 LEVERING ZAKEN EN MATERIALEN
16 Aflevering en risico
16.1 Tenzij anders is overeengekomen, geschiedt de aflevering van goederen aan de
opdrachtgever ter plaatse waar Harten haar bedrijf uitoefent. De levering wordt
geacht te hebben plaatsgevonden bij mededeling van Harten aan opdrachtgever
dat de goederen kunnen worden afgehaald. Vanaf het tijdstip van aflevering op de
overeengekomen plaats is de geleverde zaak voor rekening en risico van de
opdrachtgever. De opdrachtgever is zonder daartoe te zijn aangemaand in verzuim,
indien hij de af te leveren zaken niet na het eerste verzoek van Harten ophaalt
of, indien levering op een ander adres is overeengekomen, weigert de af te leveren
zaken in ontvangst te nemen.
16.2 Indien vervoer van de af te leveren zaken is overeengekomen, geschiedt dit voor
rekening en risico van de opdrachtgever, tenzij franco-levering is overeengekomen.
16.3 Het aannemen van zaken van Harten door de vervoerder, geldt als bewijs dat
deze in uiterlijk goede staat in ontvangst zijn genomen, tenzij het tegendeel uit de
vrachtbrief of het ontvangstbewijs blijkt.

17 Eigendomsvoorbehoud
17.1 Alle te leveren goederen, uit hoofde van welke overeenkomst dat ook, blijven
onvervreemdbaar eigendom van Harten tot de opdrachtgever zal hebben
voldaan de vorderingen betreffende de tegenprestatie voor door Harten
krachtens overeenkomst geleverde of te leveren zaken, en krachtens een zodanige
overeenkomst ten behoeve van de verkrijger te verrichten werkzaamheden, alsmede
terzake van vorderingen wegens tekortschieten in de nakoming van zodanige
overeenkomsten waaronder begrepen vorderingen terzake van boeten, rente en kosten.
17.2 De opdrachtgever heeft, zolang deze niet in enig verzuim is met betrekking tot de
naleving van enige overeenkomst met Harten, het recht om de geleverde
goederen zoals in zijn bedrijf gebruikelijk te bewerken en te verwerken. Indien het
eigendomsrecht van Harten na bewerking door zaaksvorming, vermenging,
natrekking e.d. teniet gaat, draagt de opdrachtgever reeds nu voor alsdan de (mede)
eigendom van de aldus ontstane nieuwe zaak naar verhouding van de factuurwaarde
op Harten over. De opdrachtgever treedt kosteloos als houder en bewaarnemer
van het goed waarvan aan Harten de (mede-) eigendom toekomt.
17.3 Indien de opdrachtgever in verzuim is, is Harten bevoegd de goederen direct op
te eisen van een ieder die de goederen houdt.

Hoofdstuk 3 LOONBEDRIJF-, GRONDVERZET-, EN AANVERWANTE
WERKZAAMHEDEN
18 Algemeen
18.1 Aanvangstijd van het werk en opleveringstermijn waarbinnen de opdracht uitgevoerd
moet worden, worden bij benadering vastgesteld.
18.2 De aanvangstijd gaat in wanner over alle technische details overeenstemming is
bereikt en nadat alle voorde uitvoering van het werk noodzakelijke gegevens,
tekeningen enz. in het bezit zijn van Harten.

19 Wijziging aangenomen werk (meer- of minderwerk) en kostenverhogende
omstandigheden
19.1 Het bepaalde in dit artikel is van toepassing op werk dat door Harten wordt
aangenomen voor een overeengekomen totaalprijs voor het werk in het geheel.
19.2 Harten heeft het recht de overeengekomen prestatie te wijzigen, indien dit gelet
op de omstandigheden naar het oordeel van Harten voor het goed uitvoeren van
het werk noodzakelijk is.
19.3 Indien de wijziging, bedoeld in lid 2 meerwerk met zich meebrengt, wordt dit
aangemerkt als kostenverhogende omstandigheden als bedoeld in lid 4 e.v. met
inachtneming van het daarin bepaalde.
19.4 In dit artikel worden onder kostenverhogende omstandigheden verstaan:
omstandigheden die van dien aard zijn dat bij het tot stand komen van de
aanneemovereenkomst geen rekening behoefde te worden gehouden met de kans dat
zij zich zouden voordoen, die Harten niet kunnen worden toegerekend en die
de kosten van het werk aanzienlijk verhogen.
19.5 Indien de kostenverhogende omstandigheden als bedoeld in lid 4 intreden heeft Loon
op Zand aanspraak op bijbetaling met inachtneming van het bepaalde in de navolgende
leden.
19.6 Harten zal indien zij van oordeel is dat de kostenverhogende omstandigheden
zijn ingetreden de opdrachtgever hiervan op de hoogte stellen. Opdrachtgever zal in
dat geval op korte termijn overleg plegen met Harten in hoeverre de
kostenverhoging naar redelijkheid en billijkheid zal worden vergoed. Indien
opdrachtgever het hiervoor genoemde overleg niet pleegt wordt hij geacht met
verrekening of vergoeding van de kostenverhoging in te stemmen.
19.7 Voor wijzigingen als bedoeld in lid 2 en het in rekening brengen van
kostenverhogende omstandigheden is geen schriftelijke toestemming van de
opdrachtgever vereist.
19.8 De opdrachtgever is uitsluitend gerechtigd om in plaats van toe te stemmen in een
vergoeding als bedoeld in lid 6, het werk te beperken, te vereenvoudigen of te
beëindigen, waarna het door opdrachtgever verschuldigde door Harten naar
maatstaven van redelijkheid en billijkheid zal worden vastgesteld.

Hoofdstuk 4 VERHUUR VAN WERKTUIGEN EN MACHINES
20 Algemeen
20.1 Harten verbindt zich het overeengekomen werktuig, al dan niet met
werknemer, ter beschikking te stellen voor de overeengekomen periode, gelijk de
opdrachtgever verplicht is het materieel van de Harten aan te nemen voor de
overeengekomen periode. Indien van toepassing, zal de tijd welke nodig is om een
huurzaak te monteren en/ of te demonteren, onderdeel uitmaken van de totale periode.
20.2 Harten is gerechtigd het overeengekomen werktuig te allen tijde te vervangen
door een gelijkwaardige machine.

21 Instructies, schade en vrijwaring
21.1 Harten is enkel gehouden redelijke instructies van de opdrachtgever uit te
voeren, voor zover de verlangde werkzaamheden in overeenstemming zijn met de
kwaliteit en de capaciteit van het verhuurde materieel en het doel waarvoor het ter
beschikking is gesteld.
21.2 Harten is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat door het gebruik van de
gehuurde werktuigen en machines bij het uitvoeren van de instructies van de
opdrachtgever.
21.3 Harten is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat door het gebruik van de
gehuurde werktuigen en machines indien deze door de opdrachtgever zelf of zijn
medewerkers worden bediend.
21.4 De opdrachtgever zal Harten vrijwaren voor eisen van derden op grond van
schade die is ontstaan door het gebruik van de gehuurde werktuigen en machines.

22 Transportrisico
22.1 De opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade aan, of veroorzaakt door het
verhuurde tijdens alle transporten, die door of in opdracht van de opdrachtgever
worden uitgevoerd, hoe en door wie dan ook ontstaan.

23 Werkbonnen
23.1 Harten of diens gemachtigde kan de soort en het aantal gemaakte verhuururen
registreren op werkbonnen. De werkbonnen worden in dat geval dagelijks of wekelijks
opgemaakt en door beide partijen voor akkoord ondertekend.
23.2 Maakt de opdrachtgever of diens gemachtigde geen gebruik van de geboden
gelegenheid tot ondertekening, dan wordt de opdrachtgever geacht zich met de inhoud
van de werkbonnen te verenigen.

24 Doorverhuur
24.1 De opdrachtgever kan met toestemming van Harten de van haar gehuurde
werktuigen of machines doorverhuren aan derden met dien verstande, dat de
opdrachtgever aan de met Harten gesloten overeenkomst gebonden blijft.

25 Terug levering
25.1 Bij niet tijdige terug levering van het (gehuurde) materieel na afloop van de
huurperiode is de opdrachtgever verplicht de schade voortvloeiende uit deze
overschrijding aan Harten te vergoeden.

26 Prijzen verhuur
26.1 Indien niet anders is overeengekomen zijn de prijzen exclusief brandstof, BTW en
aan- en afvoerkosten.
Hoofdstuk 5 INHUUR VAN WERKTUIGEN EN MACHINES
27 Verplichtingen verhuurder
27.1 Verhuurder is verplicht zorg te dragen dat de door Harten van verhuurder
ingehuurde werknemers en/ of machines tijdig en op de gewenste locatie aanwezig
zijn.
27.2 Verhuurder dient wekelijks aan Harten ter goedkeuring een overzicht te
verstrekken van de werknemers die voor de uitvoering van de overeenkomst zijn
ingezet en een overzicht van het aantal verhuururen van de betreffende week. Bij
onenigheid over het aantal gewerkte uren gelden alleen de door Harten
geaccordeerde overzichten als juist.
27.3 Verhuurder dient aan al haar verplichtingen in het kader van de Wet Keten
Aansprakelijkheid te voldoen.
27.4 Harten is te allen tijde gerechtigd een naar redelijkheid door Harten te
bepalen percentage van de door Harten verschuldigde vergoeding te betalen op
een G-rekening van verhuurder.
27.5 Het is verhuurder niet toegestaan prijsopgaven of aanbiedingen te doen aan de
opdrachtgever van Harten voor uitbreiding of wijziging van diens werk.
27.6 Verhuurder dient ervoor zorg te dragen dat met betrekking tot zowel het personeel, als
de werktuigen en overige arbeidsmiddelen aan alle wettelijke verplichtingen,
waaronder de arbo-verplichtingen, is voldaan. Op verzoek van Harten dient
verhuurder dit te kunnen aantonen.
27.7 Het is verhuurder niet toegestaan de opdracht uit te laten voeren door derden zonder
uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Harten. Verhuurder dien in dat
geval de overeenkomst met de derde schriftelijk vast te leggen en ervoor zorg te
dragen dat deze algemene voorwaarden van toepassing zijn op die overeenkomst, op
een zodanige wijze dat de verhuurder de rechtspositie van Harten inneemt en
de ingehuurde derde de positie van de verhuurder.
27.8 Ondergeschikten van Harten of andere door Harten ingeschakelde
personen zijn te allen tijde bevoegd het gehuurde materieel te besturen tenzij de
machinist van verhuurder dit uitdrukkelijk verbiedt.